Austrālija

Austrālija

Garantijas un remonts

Mēs nodrošinām divu gadu ražotāja garantiju MEGASONEX® zobu birstei. Nightspark LLC apņemas novērst defektus, kas radušies garantijas perioda laikā nekvalitatīva materiāla un nekvalitatīva darba rezultātā, ar nosacījumu, ka pircējs iesniegs garantijas talonu vai citu pirkuma apliecinājumu, atkarībā no valsts, kurā zobu birste tika iegādāta.

 

Garantijas izņēmumi

Divu gadu garantija nesedz:
  • Zobu birstes galviņas
  • Bojājumi, kuri radušies nepareizas lietošanas, nolaidības, neatļautu nomaiņu vai neatļauta remonta rezultātā
  • Normāls nolietojums, tostarp ieskrambājumi, nelieli iedobumi, krāsas maiņa vai izbalēšana

 

Netiešās garantijas

JEBKURĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM JĀBŪT IEROBEŽOTĀM AR PAMATGARANTIJAS TERMIŅU, KAS IR NORĀDĪTS AUGSTĀK. IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ NETIEŠAS GARANTIJAS TERMIŅU NETIEK PIEMĒROTI.

 

Ierobežojums tiesiskās aizsardzības līdzekļi

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ GOLDSPIRE GROUP LIMITED VAI MINĒTO KOMPĀNIJU MEITAS UZŅĒMUMI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKURIEM TIEŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KURI RADUŠIES GARANTIJAS VAI LĪGUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, NOLAIDĪBAS UN NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANAS REZULTĀTĀ. ŠĀDI ZAUDĒJUMI IETVER, BEZ IEROBEŽOJUMIEM, UZKRĀJUMU VAI IEŅĒMUMU ZAUDĒJUMI; NEIEGŪTA PEĻŅA; TREŠO PERSONU PRETENZIJAS, IESKAITOT, BET NE TIKAI, ZOBĀRSTU UN ZOBU HIGIĒNISTU PRETENZIJAS, KĀ ARĪ IERĪCES VAI PAKALPOJUMU IZMAKSAS. DAŽAS JURISDIKCIJAS IZSLĒDZ VAI IEROBEŽO NEJAUŠUS VAI IZRIETOŠUS ZAUDĒJUMUS.